Chức năng | Cong tac chinh tri sinh vien

Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Chức năng

        

I. Chức năng

Tham mưu và tổ chức, triển khai thực hiện các công tác chính trị, tư tưởng, văn hóa, xây dựng môi trường giáo dục, phát triển nhân cách và phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho sinh viên.

Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường.

II. Nhiệm vụ

1. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của công chức, viên chức, người lao động và người học để định hướng dư luận, đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng.

2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho sinh viên. Phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình sinh viên nội, ngoại trú.

3. Tổ chức phổ biến nghị quyết, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của ngành; báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước cho công chức, viên chức, người lao động.

4. Tổ chức và phối hợp triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên. Quản lý dữ liệu các hoạt động rèn luyện sinh viên.

5. Phụ trách tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên đại học chính quy hàng năm.

6. Quản lý và tổ chức công tác tư vấn học tập; hướng dẫn và theo dõi sinh hoạt lớp định kỳ.

7. Đầu mối triển khai thực hiện: Văn hóa UEH; Bản tin Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;; phòng, chống tội phạm, nghiện ma túy và các tệ nạn xã hội trong sinh viên.

8. Phối hợp với Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng quan hệ với các cơ quan báo chí, truyền thông; theo dõi thông tin liên quan đến UEH trên Internet, kịp thời phán ánh, tham mưu, đề xuất giải pháp cho Lãnh đạo trường.

9. Phối hợp Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hội thi, hội thao, hội diễn của viên chức, người lao động và người học; giám sát hoạt động văn-thể-mỹ cấp khoa, viện và ký túc xá.

10. Quản lý Phòng Truyền thống và lưu trữ các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, hiện vật … có liên quan đến lịch sử, truyền thống của Trường. Biên soạn và cập nhật lịch sử Trường.

11. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển sinh viên và tham mưu tuyển chọn sinh viên tham gia các hội thi, hội thao, hội diễn cấp thành phố, khu vực và toàn quốc.

12. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội trong năm.

13. Thực hiện công tác báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của Trường.

14. Phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình hoạt động của Trường.

15. Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

16. Thực hiện những công việc khác được Hiệu trưởng phân công.