Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Hỗ trợ Sinh viên

        

 

 

 

 

Các chương trình hỗ trợ sinh viên của Phòng CTCT-SV

 

1.      

1.      Chế độ chính sách:

 

 

 

 

Hàng năm, Phòng CTCT-SV là đơn vị đầu mối thực hiện các chế độ chính sách cho sinh viên theo quy định của nhà nước. Các chế độ chính sách dành cho sinh viên hiện nay đang được thực hiện tại trường, gồm có:

-       Miễn giảm học phí theo Nghị định 86/2015 của Thủ tướng Chính phủ

-       Hỗ trợ chi phí học tập dành cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo/cận nghèo.

-       Trợ cấp xã hội cho sinh viên. 

 

Để được xét nhận các chế độ chính sách trên, sinh viên theo dõi các thông báo của Phòng CTCT-SV theo từng học kỳ trên website phòng ctct-sv: www.ctct.hcmut.edu.vn/công tác sinh viên (SV chọn mục cần xem liên quan đến chế độ chính sách trên) và nộp hồ sơ theo hướng dẫn trong các thông báo.

 

2. Học bổng:

 

   

      - Học bổng khuyến khích là học bổng được trích từ 8% nguồn thu học phí SV, được xét dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên trong từng học kỳ.

 

      - Học bổng ngoài ngân sách do các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội tài trợ. Hàng năm, nhà trường tiếp nhận và trao hơn 1300 suất học bổng cho sinh viên từ hơn 130 đơn vị tài trợ, với tổng giá trị học bổng tài trợ ngoài ngân sách hàng năm gần 9 tỷ đồng. Để được xét nhận học bổng tài trợ, sinh viên sẽ theo dõi các thông báo từ website Phòng CTCT-SV: www.ctct.hcmut.edu.vn/công tác sinh viên/học bổng hoặc email sinh viên, chuẩn bị 01 bộ hồ sơ học bổng và nộp theo như thông báo của từng loại học bổng tài trợ.

       

 

3. Vay vốn sinh viên:

 

 

Phòng CTCT-SV triển khai các chương trình vay vốn cho sinh viên như sau:

       

    - Vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội tại địa phương: Phòng CTCT-SV sẽ xác nhận sinh viên đang theo học tại trường để sinh viên thực hiện vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương (theo mẫu có trên website Phòng CTCT-SV: www.ctct.hcmut.edu.vn/văn bản - biểu mẫu/biểu mẫu/mẫu đơn vay vốn ngân hàng chính sách địa phương).

   

    - Quỹ vay vốn lãi suất 0% của Ban liên lạc Cựu sinh viên CK82: hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được mượn tiền đóng học phí theo từng học kỳ trong thời gian học tại trường. SV xem thông báo vào đầu học kỳ trên website phòng CTCT-SV: www.ctct.hcmut.edu.vn/công tác sinh viên/Quỹ hỗ trợ SV Bách khoa và nộp hồ sơ theo hướng dẫn trong thông báo.

       

- Quỹ vay vốn lãi suất 0% của Đại học Quốc Gia Tp.HCM (triển khai từ học kỳ 1 năm học 2020-2021): nhằm hỗ trợ SV ĐHQG – HCM có điều kiện hoàn cảnh khó khăn có thể trang trải một phần kinh phí trong quá trình học đại học và để đảm bảo cho SV không phải bỏ học vì lý do không có khả năng đóng học phí. Để được xét vay vốn của ĐHQG – HCM, SV sẽ theo dõi thông báo theo từng học kỳ của Quỹ phát triển ĐHQG-HCM và nộp hồ sơ theo hướng dẫn trong thông báo (đường link chi tiết chương trình vay tháng 02/2021 Quỹ phát triển ĐHQG-HCM mới hoàn chỉnh).

: