Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Miễn giảm học phí

Thông báo nhận hồ sơ MGHP học kỳ 2/2017-2018

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020 - 2021. Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên. Nội dung cụ thể SV xem ở file đính kèm.

Xem tiếp...

Quyết định xét miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

Phòng CTCT-SV thông báo sinh viên Quyết định miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017-2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN MIỄN GIẢM HỌC PHÌ HỌC KỲ 1/2017-2018

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015- 2016 đến năm học 2020 - 2021; Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 đối với sinh viên

Xem tiếp...

Quyết định miễn giảm học phí dành cho sinh viên khó khăn học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Căn cứ Hướng dẫn số 2029/CV-BCTCT-SV ngày 30 tháng 11 năm 2007 về việc thực hiện chế độ học bổng, trợ cấp xã hội, chính sách ưu đãi, miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên các trường thành viên, khoa trực thuộc ĐHQG – HCM; Căn cứ vào đơn xin miễn giảm học phí của SV; Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị - SV,

Xem tiếp...

Thông báo danh sách sinh viên dự kiến nhận Miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2014 - 2015

Căn cứ vào công văn 238/ ĐHBK-CTCT-SV ngày 12/11/2014 về việc chi trả học phí cho đối tượng Miễn, giảm học phí. Phòng CTCT – SV lập danh sách dự kiến sinh viên thuộc các đối tượng chính sách sẽ được hưởng chế độ miễn 100% học phí và giảm 50% học phí trong học kỳ II năm học 2014 – 2015.

Xem tiếp...