BANNER 1 52aac

Miễn giảm học phí

Thông báo nhận hồ sơ Miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2014 - 2015

Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho SV -  Đại học chính quy

 

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;

 

Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTNXH ngày 30/5/2014 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP; Nhà trường hướng dẫn việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí từ học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 đối với sinh viên (chi tiết xem file đính kèm)

 

$11.      Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

 

$1-         Thời gian: từ ngày 15/9/2014 đến 16h30 ngày 31/10/2014

 

$1-         Địa điểm: Phòng CTCT-SV cơ sở 1 – P.101 nhà A4, cơ sở 2: P.108 nhà H1.

 

$1-         Việc xét miễn giảm học phí được xét theo học kỳ, vì vậy SV phải nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định. Nhà trường không giải quyết trường hợp SV nộp hồ sơ không đúng thời gian quy định.

 

$1-         Trong thời gian giải quyết hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1/2014 - 2015, nhà trường đề nghị sinh viên đóng đủ học phí học kỳ 1 năm học 2014 – 2015 theo thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

 

$12.      Quy định về miễn giảm học phí:

 

$1-         Việc miễn, giảm học phí cho SV được thực hiện tại trường nơi SV đang học tâp. Nhà nước thực hiện cấp bù học phí trực tiếp cho nhà trường để nhà trường thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho SV thuộc đối tượng miễn, giảm học phí.

 

$1-         Việc cấp bù học phí căn cứ số lượng người học thực tế thuộc diện được miễn, giảm học phí và mức thu học phí (mức cấp bù học phí cho các trường theo khung học phí của từng nhóm ngành được quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ).

 

$1-         Việc xét miễn, giảm học phí cho SV được tiến hành theo học kỳ. SV hoàn tất hồ sơ xét miễn, giảm học phí ở học kỳ nào thì được hưởng miễn, giảm học phí ở học kỳ đó. Không giải quyết truy lĩnh miễn, giảm học phí của các học kỳ trước. 

 

$1-         SV thuộc diện được miễn, giảm học phí mà cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều khoa trong cùng một trường) thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí tại một trường duy nhất.

 

$1-         Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với SV thuộc diện được miễn, giảm trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở đào tạo, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và trình độ đào tạo.

 

$1-         SV thuộc diện ưu đãi mà cùng một lúc học ở nhiều trường hoặc nhiều khoa trong cùng một trường thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi mức cao nhất tại 1 trường.

 

$1-         Không áp dụng chế độ miễn, giảm học phí cho các đối tượng: học viên cao học, SV học hệ đại học bằng II, SV đang học hệ đào tạo vừa làm vừa học, học viên các lớp kỹ thuật viên của trường.

 

$1-         Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với 2 học kỳ chính, không áp dụng học kỳ dự thính và học kỳ hè.

 

$1-         Hướng dẫn này được thực hiện từ học kỳ I năm học 2014 – 2015.

 

$1-         Thông báo này được phổ biến đến các đơn vị, SV biết để thực hiện.

 

Trân trọng.

Mẫu đơn MGHP

 

Danh sách sinh viên đã nộp hồ sơ miễn, giảm học phí (cập nhật đến ngày 30/6/2014)

Lưu ý:

- Sinh viên đã nộp hồ sơ MGHP cho Phòng CTCT-SV nhưng không có tên trong danh sách, liên hệ gấp Phòng CTCT-SV (cửa số 2)

- Thời hạn nhận bổ sung hồ sơ: đến 16h30 ngày 15/7/2014

- Hồ sơ miễn, giảm học phí không đầy đủ sẽ không được xét miễn, giảm học phí

- Biểu mẫu miễn, giảm học phí mới, SV xem tại mục Miễn, giảm học phí, bài: Thực hiện miễn, giảm học phí theo Thông tư liên tịch 20.

- Dữ liệu trong danh sách dưới đây tính đến ngày 30/6/2014.

Danh sách SV đã nộp hồ sơ miễn, giảm học phí năm học 2013-2014

 

 

 

Thông báo thực hiện miễn, giảm học phí theo Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH

Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP, phòng CTCT-SV thông báo như sau:
1. Tất cả sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí đã nộp hồ sơ tại Phòng Công tác Chính trị Sinh viên đề nghị làm lại đơn xin miễn, giảm học phí theo mẫu phụ lục III của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH. (Mẫu đơn đính kèm).
2. Những trường hợp nộp hồ sơ miễn, giảm học phí chưa đầy đủ, P.CTCT-SV đề nghị sinh viên bổ sung gấp các giấy tờ cần thiết của các đối tượng sinh viên được miễn, giảm. Cụ thể như sau:

A. Miễn học phí

1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh;
- Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; con của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; con của liệt sỹ; con của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con của bệnh binh; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Hồ sơ cần có: Giấy xác nhận của Phòng Lao động Thương binh Xã hội hoặc cơ quan quản lý người có công hoặc của UBND cấp xã.
* Lưu ý: Con của người làm nghĩa vụ quốc tế không được miễn, giảm học phí.
2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa
Hồ sơ cần có:Giấy xác nhận của UBND cấp xã về tình trạng mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.
3. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Hồ sơ cần có:
- Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã
(Mẫu 01 - TT26/2012/TT -BLĐTBXH ngày 12/11/2012)
- Giấy chứng nhận hộ cận nghèo của UBND cấp xã.
4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Hồ sơ cần có:
- Bản sao giấy khai sinh
- Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo do UBND xã cấp.
5. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn
Hồ sơ cần có:
- Bản sao giấy khai sinh
-Bản sao sổ hộ khẩu thường trú.
B. Giảm 50% học phí
6. Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
Hồ sơ cần có: Bản sao sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức Bảo hiểm Xã hội cấp do tai nạn lao động.

Thời gian bổ sung hồ sơ: trước 16h30 ngày 15/7/2014 (Thứ ba).
Địa điểm: Phòng CTCT-SV
- Cơ sở 1: P.101 nhà A4 (cửa số 2)
- Cơ sở 2: P.108 nhà H1
Sau thời gian trên, phòng CTCT-SV không nhận bất kỳ trường hợp nộp bổ sung hồ sơ miễn, giảm học phí nào của sinh viên trong năm học 2013-2014. Những hồ sơ không đầy đủ sẽ không được xét miễn, giảm học phí.

Thông báo thực hiện miễn, giảm học phí theo Thông tư liên tịch 20

Mẫu đơn miễn, giảm học phí theo Thông tư liên tịch 20

Mẫu kết luận của Hội đồng xét duyệt TCXH cấp xã (Mẫu 01 Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH)

Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP

   Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch để hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về miễn giảm học phí.

   Phòng CTCT-SV đề nghị các SV tham khảo nội dung Thông tư để việc thực hiện đúng.

       Thông tư liên tịch 20

Trân trọng

Thông báo Khẩn về việc nộp hồ sơ miễn giảm học phí

      Trong thời gian chờ Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP, Phòng CTCT-SV đã ban hành công văn số 258/ĐHBK-CTCT-SV ngày 04/10/2013 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho SV - Đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 (hướng dẫn tạm thời).
      Tính đến ngày 29/04/2014, Phòng CTCT-SV đã nhận được 357 hồ sơ miễn, giảm học phí của sinh viên. Nhằm thực hiện công văn chỉ đạo của Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh về báo cáo tình hình thực hiện chế độ miễn giảm học phí của năm học 2013-2014, phòng CTCT-SV thông báo sinh viên khẩn trương nộp hồ sơ miễn, giảm học phí theo các đối tượng đã được ghi rõ tại công văn số 258/ĐHBK-CTCT-SV, cụ thể như sau:
      1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng.
      2. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.
      3. Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật từ 41% trở lên có khó khăn về kinh tế.
      4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo.
      5. Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.
      6. Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
      Các sinh viên đã nộp đủ hồ sơ miễn, giảm học phí trong học kỳ 1/2013-2014 không cần nộp lại hồ sơ. Riêng đối tượng sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo, để miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2013-2014, đề nghị nộp bổ sung sổ hộ nghèo hoặc giấy chứng nhận hộ cận nghèo của năm 2014.
      Hạn chót nộp hồ sơ: 16h30 ngày 07/05/2014 (thứ tư).
      Địa điểm: Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên

                     Cơ sở 1: P.101, nhà A4, cửa số 2

                     Cơ sở 2: P.108, nhà H1                                      
     Sau thời gian trên, phòng CTCT-SV sẽ không nhận bất kỳ trường hợp nộp hồ sơ miễn, giảm học phí nào của sinh viên trong năm học 2013-2014.

Thông báo về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên

       Ngày 15/7/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 74/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP.
       Trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP, Phòng CTCT-SV đã có công văn số 258/ĐHBK-CTCT-SV ngày 04/10/2013 hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho SV - Đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 (hướng dẫn tạm thời).
       Tuy nhiên, hiện nay, Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP chưa ban hành nên việc miễn, giảm học phí cho sinh viên chưa thực hiện được. Phòng CTCT-SV đề nghị sinh viên đóng đủ học phí học kỳ 2 năm học 2013 – 2014 theo thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

       Trân trọng thông báo.

Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ miễn giảm học phí

          Theo Công văn số 258/ĐHBK-CTCT-SV ngày 04/10/2013 của Phòng CTCT-SV về việc hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho SV - Đại học chính quy học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 (hướng dẫn tạm thời), trong nội dung công văn có ghi rõ thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 09/10/2013 đến 22/11/2013.
         Tuy nhiên, do hiện nay vẫn chưa có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015, Phòng CTCT-SV thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1 năm học 2013-2014 từ ngày 27/11/2013 đến trước 16h30 ngày 27/12/2013.

         Trân trọng thông báo.

Quyết định quy định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (căn cứ xét miễn, giảm học phí cho SV là người dân tộc thiểu số rất ít người) được quy định tại các Quyết định sau đây:

Quyết định số 106/2004/QĐ-TTg ngày 11/6/2004;

Quyết định 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006;

Quyết định 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007;

Quyết định số 05/2007/QĐ-UBDT ngày 06/9/2007; Danh sách ban hành kèm theo QĐ số 05/2007/QĐ-TTg;

Quyết định 69/2008/QĐ-TTg ngày 28/5/2008;

Quyết định 1105/QĐ-TTg ngày 28/7/2009;

Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008;

Quyết định 325/QĐ-UBDT ngày 19/10/2009.

 

 

 

Thông báo thu hồ sơ hỗ trợ học phí cho sinh viên thuộc hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn TP.HCM – Đối tượng Quỹ 156

P.CTCT-SV thông báo việc thu hồ đối tượng Quỹ 156 năm học 2013 – 2014 như sau:

- SV đại học và cao đẳng đang học hệ chính quy tập trung
- SV là thành viên hộ dân trong khu vực giải tỏa (bị thu hồi đất) để thực hiện quy hoạch thuộc các dự án đang tiến hành công tác bồi thường nhưng chưa thực hiện xong và các dự án đầu tư mới, có nhà ở, đất ở, đất nông nghiệp hợp pháp, hợp lệ bị thu hồi toàn bộ, có hộ khẩu thành phố, hoặc gốc thành phố, hoặc có đủ điều kiện nhập hộ khẩu thành phố theo quy định; được Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận - huyện đưa vào danh sách hộ dân được đền bù giải tỏa theo từng dự án quy hoạch được duyệt (gọi tắt là đối tượng hỗ trợ của Quỹ 156).

-SV tải mẫu Giấy đề nghị hỗ trợ học phí - Mẫu 01-Q156-CTSV trên website của P.CTCT-SV www.ctct.hcmut.edu.vn/Công tác Sinh viên/Biểu mẫu, điền đầy đủ thông tin, xin xác nhận tại cơ quan có thẩm quyền, nộp về P.CTCT-SV vào đầu mỗi năm học.

Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ:

- Hạn chót: Ngày 14 tháng 3 năm 2014 (Thứ sáu)
- Địa điểm: P.CTCT-SV, P.101 nhà A4 hoặc P.108 nhà H1

Nội dung chi tiết SV xem tại đây: Thông báo thu hồ sơ đối tượng Quỹ 156

Mẫu đơn: Mẫu đơn hỗ trợ học phí.

Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên - Đại học Chính quy

Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015;
Căn cứ Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;
Trong thời gian chờ ban hành Thông tư hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013. Nhà trường hướng dẫn (tạm thời) việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí từ học kỳ 1 năm học 2013 – 2014, hướng dẫn chi tiết SV xem tại đây: Hướng dẫn thực hiện miễn, giảm học phí.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
- Thời gian: từ ngày 09/10/2013 đến 16h30 ngày 22/11/2013
- Địa điểm: Phòng CTCT-SV cơ sở 1 – P.101 nhà A4, cơ sở 2: P.108 nhà H1.
- Việc xét miễn giảm học phí được xét theo học kỳ, vì vậy SV phải nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời gian quy định. Nhà trường không giải quyết trường hợp SV nộp hồ sơ không đúng thời gian quy định.
- Trong thời gian giải quyết hồ sơ miễn giảm học phí học kỳ 1/2013 - 2014, nhà trường đề nghị sinh viên đóng đủ học phí học kỳ 1 năm học 2013 – 2014 theo thông báo của Phòng Kế hoạch Tài chính.

 

 

freediabeticdietrecipes.com hd porno porno film
ukash kart - ukash cart - ukash kard - ukash card - ukash kart evi - ukash kart - www.ukashevi.gen.tr - ukash kart al - ucuz ukash kart - ukash ucuz kart - kart ukash - ukashevi.gen.tr - ukashevi - ukash evi - ukash kart - ukash cart - ukash kard - ukash card - ukash kart evi - ukash kart -
ukash kart - ukash cart - ukash kard - ukash card - ukash kart evi - ukash kart - www.ukashevi.gen.tr - ukash kart al - ucuz ukash kart - ukash ucuz kart - kart ukash - ukashevi.gen.tr - ukashevi - ukash evi - ukash kart - ukash cart - ukash kard - ukash card - ukash kart evi - ukash kart -