Thứ 5 - 22 - 01 - 2015

Thông báo dự tuyển học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017-2018

         Theo thông báo số 1701/TB-VSF của Quỹ học bổng Vũ Đình Liệu, Phòng Công tác Chính trị - Sinh viên thông báo học bổng cho sinh viên tỉnh Trà Vinh đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh

 SV vui lòng xem thông báo tại đây

 SV tải mẫu đơn tại đây